Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

Legionella är en bakterie som orsakar feber och i värsta fall legionärssjukan – en potentiellt dödlig lunginflammation. Lyckligtvis är legionellautbrott ovanligt i badhus, men då och då inträffar det, särskilt i duschar men också i spa-bad och bubbelpooler. I den här artikeln delar vi med oss av våra tankar kring legionella i badhus. Vi tittar också på det nya EU-direktivet om dricksvatten, vad innebär det?


november 24, 202313 minuter

Legionella är en bakterie som finns naturligt i miljön. Fast egentligen rör det sig om ett femtiotal olika bakterier, varav legionella pneumophila är den legionellabakterie som orsakar de flesta infektioner hos människor. Har man otur kan man drabbas av pontiacfeber, vilket är en förhållandevis mild febersjukdom som går över av sig självt. Har man otur på riktigt kan man drabbas av legionärssjukan, vilket innebär lunginflammation, hög feber och värk. En otrevlig kombination för den med nedsatt immunförsvar. Dödligheten är 5–20 procent.

Trivs i vattensystem

Legionallebakterien finns i såväl bräckt vatten som sötvatten och i jord och kompost. Men risken att smittas av legionella under exempelvis trädgårdsarbete, är inte särskilt stor, även om det förekommit sådana fall. Legionella smittar via så kallade aerosoler, som är små partiklar i fast eller flytande form. När det gäller legionella kommer aerosolerna i form av luftburna vattendroppar. För att halten av legionellabakterier ska bli tillräckligt stor krävs därför vatten.

Det förklarar varför legionella trivs i olika former av vattenledningar och vattensystem. Det är dock stor skillnad i förekomst mellan olika vattensystem. I duschvarmvatten och tappvarmvatten är förekomsten av legionella ganska vanlig, medan den i exempelvis befuktningsvatten och luftkonditioneringssystem är ganska ovanlig – men förekommande.

Varför heter det legionella?

 

Benämningen legionella kommer från legionärssjukan som i sin tur kommer från en händelse i staden Philadelphia i delstaten Pennsylvania i USA, 1976.

 

Flera hundra medlemmar i American Legion, en organisation bestående av arméveteraner, bodde på Hotell Bellevue-Stratford, under några varma julidagar.

 

Kort därefter började många deltagare må dåligt. De fick huvudvärk, bröstsmärtor och feber. I början av augusti hade 12 personer dött. Sammantaget insjuknade 182 människor och 29 dog.

 

Man vet inte med säkerhet vad som orsakade utbrottet, men en möjlig förklaring är kyltornsvattnet som hörde samman med hotellets luftkonditioneringssystem. En senare undersökning visade att bakterien var utbredd i systemet.

 

I efterhand har man förstått att utbrott förekommit långt tidigare men det var i samband med utbrottet i Pennsylvania som bakterien upptäcktes. Man kunde nu koppla samman bakterien med symtom och sjukdomsutbrott.

Att förebygga legionellautbrott

Legionella är inte vanligt förekommande på badhus men då och då kan man i media läsa om badhus med misstänkta utbrott. I och med att det är ganska ovanligt är det bra att känna till vad man ska göra när det väl händer. Viktigt är också att minska risken för att ett utbrott överhuvudtaget sker.

Fötter i plaskande vatten

God vattencirkulation i bassänger

Att motverka stillastående vatten är grundläggande i att förhindra uppkomsten av legionella. Stilla vatten gör det lättare för mikroorganismer att bilda biofilm, vilket försvårar desinfektering. Även om rätt mängd desinfektionsmedel distribueras i vattnet kan det innebära att det inte når ut i hela vattenmassan om vattnet inte cirkulerats tillräckligt. Man talar då om döda zoner i vattnet.

Attraktioner där vatten sprutar ut i luften eller där luft blåses in under vattenytan måste motionsköras varje dag innan anläggningen öppnas för allmänheten. Det gäller även strömkanaler och vågmaskiner, med mera. Rekommenderat är minst sex gånger under loppet av fyra timmar.  På så sätt minimeras halten av legionellabakterier i vattnet. Cirkulation bör tas ur reningsanläggningen. Att förebygga legionella i badhus handlar också om att ta hänsyn till hur många som badar och bassängernas storlek.

Regelbunden provtagning av legionella

Regelbunden provtagning är viktigt i förebyggande syfte. Att det görs ofta är så klart viktigt, men hur ofta? Det är inte lika lätt att svara på. Det beror på bassängtyp, anläggningens storlek, hur effektiv reningsanläggningen är, badbelastning och vilken typ av människor som besöker badet. Exempelvis om det är många äldre, eller människor med sjukdomar och funktionsnedsättningar som nyttjar badet. Gemensamt för dessa grupper är att de ofta har nedsatt immunförsvar. Då kan det behövas mer frekvent provtagning än vad som annars hade varit fallet.

Det spelar också roll var i bassängen proverna tas. Välj ut de platser i bassängen där vattenkvaliteten troligen är sämst. Tidpunkten har också betydelse. Ta prov när vattnet är som mest förorenat.

Kontroll och rengöring av filter

I filtersystem kan det finnas tillväxt av legionella, det går åtminstone inte att utesluta. Att utföra regelbunden provtagning kan göra att man upptäcker höga halter i ett tidigt skede. Vid kontroll av filter ingår även analys av odlingsbara bakterier och pseudomonas aeruginosa, som på senare år blivit ett relativt vanligt problem på svenska badhus.

Viktigt med låg bakteriekoncentration i vattnet

Att hålla en låg bakteriekoncentration i vattnet är viktigt, men är i regel inget problem i stora bassänger med god vattenrening. Problem kan uppstå i mindre högtempererade bassänger, exempelvis bubbelpooler och massagepooler. Det har dels att göra med den höga temperaturen (30-40 grader) och dels med bildandet av aerosoler som en följd av luftbubblorna. Anläggningar och attraktioner utomhus innebär också en höjd risk för legionella, då smuts från intilliggande mark och jord kan komma in i bassänger och eventuella vattenrutschbanor.

Saknas riktvärden för legionella

Det saknas specifika riktvärden för legionella i bassängvatten. Detta beror på att man inte vet hur stora halter av legionella som behövs för att orsaka infektion.

Men det finns en måttstock att gå efter. CFU står för colony forming units (på svenska säger vi kolonibildande enheter) vilket är ett sätt att mäta mängden odlingsbara bakterier i flytande prov. Om du håller dig under 10 cfu/l i en mindre bassäng (bubbelpool, massagepool) är risken för smitta liten. 10 cfu/l betyder alltså tio bakteriekolonier per liter vatten. Det är i sammanhanget väldigt få kolonier och också gränsen för om du överhuvudtaget kan upptäcka legionella.

Om du däremot får ett resultat som visar 100 cfu/l eller högre, är det dags att stänga bassängen. Även lägre halter än så kan motivera stängning om människor med nedsatt immunförsvar brukar använda bassängen, eller om du tidigare haft legionellautbrott eller misstänkta sjukdomsfall som kan vara legionella.

När man tagit ett legionellaprov i vatten sätter man provet i en vätska som blir fluorescerande om det finns några kolonier. Sedan är det bara att räkna hur många man ser.

Åtgärder vid utbrott av legionella

Nu har vi gått igenom vad du kan tänka på i förebyggande syfte. Men vad innebär ett legionellautbrott i badhus och hur bör du hantera det?

Desinfektering är bra i förebyggande syfte men fungerar inte om skadan redan är skedd.

Om utbrottet går att härleda till en bassäng beror det på direkta fel i vattnets reningsprocess. Det kan vara ett komplext problem att åtgärda då det kan ta tid att lokalisera problemområdet. Allting börjar med en inventering där sakkunnig går igenom det vattenförande systemet i hela anläggningen. Beroende på vad som orsakat utbrottet kan det behövas tekniska åtgärder, byte av komponenter eller ombyggnation, vilket kräver kvalificerad personal.

Klordioxid är en kraftfull kemikalie och ett utmärkt saneringsmedel mot legionella, tack vare dess oxiderande egenskaper. Men det är inte ett substitut för en ordentlig inventering eller ordentliga åtgärder. Även om man under en längre tid använder klordioxid eller annat saneringsmedel, kan det inte ersätta dåligt konstruerade vattensystem, eller system som varit dåligt underhållna.

Det gäller att hitta och åtgärda grundorsaken till utbrottet.

Duschutrymmen och legionella

Av alla vattensystem är duschutrymmen en av de vanligaste platser där legionellautbrott äger rum och där människor smittas av legionella. Temperaturen i duschar är oftast runt 30–40 grader, vilket är samma intervall i bubbelpooler och liknande.

En riskfaktor är duschar som sällan används. Gammalt vatten kan ansamlas både i duschmunstycken och duschslangar. Över tid kan tillväxten av bakterier ta fart och biofilm kan uppstå. Att regelbundet spola duschar är en bra åtgärd i förebyggande syfte. Rätt duschmunstycken som minimerar bildandet av aerosoler är också att rekommendera.

EU-flaggor

EU:s dricksvattendirektiv

I dagsläget finns inga rekommendationer eller krav när det kommer till provtagning av legionella i duschar. Detta kan dock komma att ändras. I skrivande stund (hösten 2023) har regeringen skrivit en proposition för hur EU:s dricksvattendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Beroende på vad man kommer fram till kan det innebära en helt ny vägledning för hur duschar i bland annat badhus ska skötas och inspekteras.

I direktivet finns formuleringen prioriterade fastigheter, vilket definieras som:

”Stora fastigheter som inte är avsedda som bostäder och som har många användare som kan exponeras för vattenrelaterade risker.”

I den definitionen ryms många typer av fastigheter, exempelvis sjukhus, skolor, idrottsanläggningar och badhus. Man talar om övervakning och riskbedömning av fastighetsinstallation för att motverka, exempelvis legionella. Så här står det skrivet på ett annat ställe:

Vad gäller Legionella, säkerställa att ändamålsenliga kontroll- och hanteringsåtgärder som är proportionella i förhållande till risken vidtas för att förhindra och åtgärda eventuella sjukdomsutbrott.”

Men samtidigt är det inte för svensk del klarlagt vad som är en prioriterad fastighet; det är upp till varje medlemsland att göra den bedömningen. Det är heller inte klart vilken eller vilka myndigheter i Sverige som ska ansvara för den här frågan. Men vi kan vara ganska säkra på är att det kommer ske förändringar, att det kommer en ny vägledning och att det kommer krävas mer av den som äger eller förvaltar offentliga byggnader.

Kontakta oss!

Utöver projektering och förstudier av nya badanläggningar, genomför vi grundliga inspektioner, mätningar och besiktningar på badhus och badanläggningar i hela landet. Förebyggande insatser och åtgärder mot legionella är inget undantag. Kontakta oss om du vill veta mer!

  Liknande artiklar från Badhusbloggen

  Vattenrening i badhus – del 1

  För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

  Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

  Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

  Påklädda personer i bastu med badanka

  Vi reder ut i bastudebatten

  Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

  Åsa Jansson Kristianstads badrike

  Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

  Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

  Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

  Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

  Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

  Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…

  Anna Lindberg om Fritidsbanken, simhoppning och badhus. We Group Badhusbloggen

  Anna Lindberg i ett samtal om Fritidsbanken, simhoppning och badhus

  Vi åkte ner till Vejbystrand i nordvästra Skåne och träffade på Anna Lindberg. I det här…