Folkets badhus


Ett badhus är inte vilket hus som helst. Det är en offentlig plats där människor lär sig att simma, får motion, leker, kopplar av och trimmar formen inför nästa OS. En unik mötesplats över alla generationer som bekostas gemensamt med skattepengar. Men det är också en byggnad där stora mängder vatten, värme och kemikalier ska samsas ihop under lång tid. Det ställer särskilda krav på badhusarkitekterna. Frånsett kreativitet, estetik och konstnärlig yrkesskicklighet, krävs även en specialistkompetens kring badhusens särskilda villkor. Besöksflöden, miljöaspekter, olika badverksamheter och vilka krav de ställer på badet. Men också kunskap om livslängd och funktionalitet både när det gäller materialval och tekniska lösningar. En specialistkompetens som är svår att hitta om du inte vänder dig till arkitekter med yrkeskunnande och erfarenheter från över 100 spa- och badprojekt.

Hela vägen eller en del av den

Se oss som en partner som kommer in tidigt i processen och följer med tills ditt badhus slår upp portarna. Vi är vana vid att bistå i allt ifrån förutsättningar för placering, badhusets innehåll och inriktning, till driftskostnader och andra lämpliga underlag för politiska beslut. Vi är lika angelägna som du att badet blir en stor upplevelse för kommuninvånarna och där arkitekturen även ska berika besökarens alla sinnen och skapa långsiktiga värden. Oavsett om det är en spa-anläggning, familjebad eller äventyrsbad.
Om du vill ta ett större ansvar själv i projektet, kan vi givetvis även ta hand om enstaka delar och se till att de utförs på en hög nivå.

Pär Svensson We Group

Kontaktperson

Pär Ringdahl

Operativ chef Arkitektur

031-303 49 04

Projektering av badanläggning


Förstudie

Utan en bra förstudie blir det inget bra badhus. Det arbetet leds av våra specialister inom Verksamhetsutveckling. Där kartläggs alla behov och förutsättningar för projektet på ett professionellt sätt. Som badhusarkitekter involveras vi ofta i detta skede, eftersom vi har stor erfarenhet och dessutom kan bidra med en första gestaltning av hur ditt planerade badhus kan komma att se ut. Våra utredningsskisser innehåller situationsplaner, planskisser, sektioner, volymstudie och enklare 3D-illustrationer. De ger projektet en mer konkret känsla för våra vidare diskussioner

Programhandling

Baserat på förstudien går vi tillsammans vidare och specificerar alla krav och behov som badhuset ska möta. Vi gör särskilda utredningar kring områden som belysts i förstudien, men som kräver mer genomlysning. Det här innebär att vi också kan göra en säkrare ekonomisk kalkyl och dessutom fortsätta att utveckla skisserna kring badhusets utseende. Allt samlas i vår gemensamma Programhandling och leder oss vidare till nästa steg.

Systemhandling

Baserat på tidigare moment så sätts nu badhusets slutgiltiga form och utseende. Då ingår även moment som planlösningar, fasader, bassängdetaljer, valda tekniska lösningar mm. I det här skedet kommer också övriga projektörer in i bilden för att gå djupare och rita badhusets konstruktionssystem och installationssystem.

Detaljprojektering

Den mest tidskrävande delen av projektet inträder när vi går ner i detaljerna. Här bestäms allt ifrån färg på kakelplattorna i bassängen till vilka krokar som ska väljas i omklädningsrummen. Slutmålet är kompletta bygghandlingar som ska fungera som underlag till byggaren, ända ner på detaljnivå.

Intressanta badhusartiklar