Höj ambitionsnivån på ditt bad


Vad är det för typ av badhus som efterfrågas? Vilka verksamheter vet vi måste finnas och vilka andra finns det efterfrågan på? Var ska badet placeras, vilken kapacitet ska det ha, vilken servicenivå och vad kan vi addera för kringtjänster för våra gäster? Om du vill bygga ett nytt badhus, är det här några frågor som behöver besvaras innan arkitekter, projektörer, entreprenörer och leverantörer kommer in i bilden. Har du ett befintligt badhus där verksamheten inte fungerar optimalt, behöver du också få svar på många frågor för att kunna åtgärda problemen.

Vi hjälper till att ta fram just de beslutsunderlag som behövs. Vi är badhusexperter med kompetens inom analys, organisationsutveckling, effektivisering och kan hjälpa dig att fatta rätt beslut och utveckla en attraktiv verksamhet på alla plan.

We Group Oscar Örnmark - Att bygga badhus

kontaktperson

Oscar Örnmark

Operativ chef Verksamhetsutveckling

031-303 49 06

pågående projekt


Våra tjänster inom Verksamhetsutveckling


Förstudie, nytt badhus

Vi hjälper dig att ta fram allt faktaunderlag du behöver för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut. En väl utförd förstudie är grunden för allt kommande arbete och omfattar undersökningar och behovsanalyser på orten, konkurrentanalyser, genomlysning av tänkbara placeringar av badhuset och vilken typ av verksamheter och annan service som ska erbjudas. Samt även ekonomiska analyser på kort och lång sikt.
I det här skedet samarbetar vi gärna med arkitekterna som kan hjälpa till att gestalta hur det tänkbara badhuset kan komma att se ut.

Verksamhetsinventering

En total genomlysning av badanläggningen görs för att se om verksamheten kan bedrivas effektivare. Det handlar mycket om hur besökare och icke-besökare upplever badet i sig där såväl hårda fakta blandas med mjuka värden. Men också personal- och ledarskapsfrågor på badet som kan förbättras och effektiviseras. Inventeringen utmynnar i förslag till utvecklingsprojekt. Det kan handla om att höja nyttjandegraden, förbättra besöksflöden, ett nytt restaurangkoncept, nya verksamheter och idéer till kostnadsbesparingar och nya intäktskällor.

Konceptutveckling

Vi kan även hjälpa dig att genomföra förbättringarna vi kommit fram till i inventeringen. Det kan handla om att utveckla ett nytt restaurangkoncept, upphandla en lämplig restauratör, ordna serveringstillstånd mm. Eller hitta en lämplig partner som kan utvidga ditt utbud av träningsmöjligheter på badet, baserat på vad marknaden efterfrågar.

Certifiering

Vår certifieringstjänst innebär att du får en jämförelse mellan ditt bad och andra badanläggningen och en bild av hur bra din verksamhet och drift står sig jämfört med andra. En kvalitetsstämpel där vi utgår ifrån branschstandard, vi kan även fördjupa med certifiering enligt SS-EN 15288-2.

Studieresor

Oavsett om du ska bygga ett nytt bad eller vitalisera ett befintligt, så behöver du åka och bada själv först. Att uppleva moderna anläggningar för att bättre förstå vad som är möjligt att göra. Därför arrangerar vi professionella studieresor med presentation och rundvandring på intressanta bad- och fritidsanläggningar i Sverige och i andra länder.