Svar till Jonas Alsgren, chef för Kalla Fakta

Bemötande på Kalla fakta-chefens svar på debattartikel i NSD

Vår koncernchef Mille Örnmark skrev den 21 juni 2023 ett debattinlägg i NSD om varför vi anmält TV4-programmet Kalla Fakta – och fick svar direkt av Jonas Alsgren, chef för Kalla Fakta. Vi bemöter här de svar som Kalla fakta-chefen lämnar.

”Vår research ger stöd för de uppgifter vi redovisat, och för att låta andra aktörer framföra kritik, som till exempel i fallet med badhuset i Kiruna.”

Det är spännande att Kalla fakta redogör att de bjuder in till fördjupad och annan research kring bland annat badhuset i Kiruna. Vad vi kan se finner man inte denna information på något sätt hos Kalla fakta utan de framställer ensidigt We Group som bristande i projektet, trots att de fel som redovisas faktiskt är brister hos entreprenörer och beställare. Detta trots att Kalla fakta besökt oss och ställt frågor två gånger och fått ta del av material vi sammanställt inför intervju.

”Vårt fokus har varit We Group men vi har inte påstått att andra parter i projektet inte bär ansvar. Kiruna kommuns företrädare fick i inslaget svara på frågan om kommunens ansvar, och även Mille Örnmark fick framföra att ansvaret för brister låg hos andra parter än We Group.”

Vi finner det anmärkningsvärt att Kalla fakta valde att fokusera på We Group i sitt reportage ”Badhuskungen”. Där till säger man att vi fått framföra vår kritik, vilket vi inte tror någon som sett We Group i media den senaste tiden har fått en känsla av. Kalla fakta fick, som tidigare nämnts, ta del av det material vi samlat in vilket tydligt redogör för ansvarsfördelningen och utfallen i projekten. Detta väljer Kalla fakta att bortse från och menar att ett kort klipp där Mille Örnmark, korrekt, säger att det inte är vårt ansvar är tillräckligt för att balansera ut kritiken.

Det som framställs i reportagen är en negativ inställning till We Group utan att några belägg lyfts fram. Det är en ensidig och tendentiös framställning. Särskilt med tanke på att ingen vidare granskning om projektet i Kiruna genomförs utan fokus har istället legat på att misskreditera We Group med bakgrund i obekräftade påståenden utan belägg. Om avsnittet istället endast handlat om akademiska meriter hade det varit hälften så långt.

Vi kan inte själva finna vart Kalla fakta har funnit sitt intresse och nyhetsvärde inom sin rapportering.
I ”Badhuskungen” borde nyhetsvärdet vara tvärt om mot hur det framställs:

  • Borde inte nyhetsvärdet ligga i att We Group lyckats hålla nere sina kostnader för Kiruna kommun till 7,4 % av den totala projektbudgeten för fullständiga bygghandlingar, stöd vid upphandling, stöd under byggnation med en uppdragsförlängning om 15 månader med mycket mera? Särskilt med tanke på att ett annat företag, liknande We Group, skulle ha debiterat kommunen mellan 13–20 % för motsvarande arbete?
  • Borde inte nyhetsvärdet ligga i att de problem som framställs med Kirunas nya badhus enkelt kan tillskrivas entreprenörens bristande beredning, förskjutna tidplaner, sena inköp, felbyggnationer och andra avvikelser från bygghandlingar, felaktig fakturering och så vidare? Detta är även något som framgår i de rapporter som beställts av kommunen.
  • Borde inte nyhetsvärdet vara att We Group funnit så stora besparingar för Tingsryd att budgeten för en renovering endast uppgår till 30 000 kr per kvadratmeter, och en fortsatt livslängd om minst 20 år för badhuset? Särskilt när anläggningen är en av de värre vi stött på inom så väl konstruktioner som installationer.

Därutöver ställer vi oss frågande till vilket nyhetsvärde som finns i,

  • att We Group utfört en besiktning av ett hopptorn utefter gällande standard enligt kommunens beställning där resultatet blev samma som vid annan konsults besiktning?
  • att Strängnäs kommun själva sekretessbelagt en detaljerad budget för det nya badhuset eftersom offentliga upphandlingar pågår?
  • att kalkylen för ny sport- och simhall i Strängnäs har ökat, när projektet har utökats med fler bassänger och ytterligare en sporthall?

Det är uppenbart att Kalla fakta inte har samma krav på opartiskhet som public service. Särskilt med tanke på att vi presenterat tydliga bevis på bristerna hos entreprenörer och beställare till Kalla Fakta-redaktionen. Att Kalla fakta väljer att presentera ensidig information utan att ta med fakta är svårt för oss att förstå. Vi valde att dela med oss av underlag och kommentarer eftersom vi trodde på Kalla fakta. Med facit i hand skulle vi inte låtit TV4 som inte lyder under public-service:s stränga krav kring opartiskhet få tillgång till vår information.

”En av de inspelningar som redovisades kom till Kalla fakta från en frilansande journalist. Eftersom Mille Örnmark i olika sammanhang redovisar olika, ibland motstridiga och i flera fall felaktiga uppgifter om sina meriter i offentliga upphandlingar, anser vi att det var relevant att publicera hur Mille Örnmark själv och med egna ord framställt sin bakgrund.”

Kalla fakta har vid flertalet tillfällen fått information om Milles Örnmarks meriter direkt från Mille och We Group med våra egna ord. Vid deras två besök hos oss har vi redogjort för vad som blivit fel i CV och hur detta relaterar till upphandlingar, våra projekt och kundrelationer. Inget av detta har Kalla fakta valt att redovisa på ett transparent och rättvisande sätt. Vi förstår att deras målsättning var att ”fokusera” på We Group, men den verkliga verkligheten låter inte lika dramatisk som en efterhängsen person med dold ljudupptagning, som försöker få Mille att säga hårda repliker mer än ett år innan Kalla faktas reportage. Det är en skam att Kalla fakta inte tar detta på större allvar och i stället hanterar det baserat på deras egna tidigare dolda agenda.

”Kalla faktas granskningar publiceras numera både på digitala plattformar och i TV4:s reguljära nyhetssändningar, och har skett planenligt.”

Vi står fast vid vårt ord. I bland annat TV4 nyheterna onsdagen den 24 maj, pratar nyhetsankaret om ”en ny serie av Kalla fakta som har granskat konsulten Mille Örnmark”. Den gästande Kalla faktareportern säger att de imorgon återkommer till ”hur det här bolagets roll såg ut i det här kaoset”. Men det kom ingen del två. En tid senare påpekar en privatperson att nyhetsuppläsaren pratar om en serie reportage. Kalla fakta svarar då att det handlar om en serie ”nyhetsreportage”. Man tar senare bort ”del 1-märkningen” på hemsidan. Vi betraktar detta som en efterhandskonstruktion.

Vår reflektion

Den här typen av osakliga formuleringar, som rör sig farligt nära ren lögn, påverkar oss, våra medarbetare, samarbetspartners, tjänstemän, politiker och andra negativt – helt i onödan. TV4 har inte samma stränga krav på opartiskhet som public service-kanalerna, men deras rapportering visar på större brister i både saklighet och etik.

För medierelaterade frågor och förfrågningar, skriv till: press@wegroup.se