Pressmeddelande

Badhuset i Kiruna – frågor och svar

Badhuset i Kiruna - frågor och svar

Med facit i hand: Vi borde ha stoppat bygget.

På förekommen anledning, då vi får frågor angående projekteringen av Kirunas nya badhus, vår roll och vårt ansvar, har vi sammanställt vanliga frågor och svar. Under vintern och våren har vår inblandning i Kirunas nya badhus varit omtalad, på grund av de skenande kostnaderna som stigit med cirka 300 miljoner från de ursprungliga 550. Med facit i hand borde vi gjort vår ståndpunkt tydlig till beställaren att bygget borde stoppats.
Den uppenbara frågan många ställer sig är:

Varför kostar badhuset 300 miljoner mer än beräknat?

Överhettad byggmarknad

Det finns många bidragande orsaker till de höga kostnaderna. Till att börja med har vi omvärldsläget. Byggmarknaden i Kiruna är överhettad som en följd av den nödvändiga stadsomvandling som sker då gruvan expanderar. Stadsomvandlingen innebär helt enkelt ökade investeringskostnader, då det råder brist på kompetent och erfaren bemanning. Detta har drabbat badhuset i Kiruna, liksom många andra projekt i regionen. Dessutom ger närheten till gruvan ett ovanligt högt löneläge jämfört med övriga Sverige.

Endast ett anbud

För byggentreprenaden som motsvarar cirka 60 procent av byggets totala kostnad inkom endast ett anbud. Erbjudet pris låg utanför projektets ekonomiska ramar. Därför valde kommunen att upphandla entreprenören på löpande räkning för att försöka hålla kostnaderna nere och inte fördröja byggstarten. Byggentreprenören har från månad till månad halkat efter i sin produktiontidplan med ständig ökning av sin kostnadskalkyl jämfört med den kalkyl som ursprungligen presenterades.

Orolig omvärld

När bygget planerades och entreprenörerna upphandlades var omvärldsläget relativt stabilt. Därefter drabbades världen av en pandemi och Ryssland invaderade Ukraina med ökade råvarupriser och arbetskostnader som följd.

Ökade materialkostnader och dålig beredning

Priserna på byggvaror har ökat dramatiskt de senaste åren. Kopplat till detta har entreprenören inte berett sina arbeten i tid utan väntat för länge med att göra inköp av material. Därför har materialen blivit dyrare och långa leveranstider har orsakat förseningar på bygget, vilket påverkat framdriften negativt.

Efterkonstruktioner

Initialt var badhuset under 10 000 BTA (bruttototalarea). Nu är den närmare 10 500 BTA. Under projektets gång har det, bland annat, tillkommit en omfattande kulvertlösning samt innehållsförändring från gym till relaxavdelning. Dessa förändringar beslutades om mycket sent, under detaljprojekteringen.

Felaktigt godkända fakturor

En del i We Groups uppdrag var att granska anmälda tilläggsarbeten och fakturor föra att hålla kostnaderna nere. Under projektet valde kommunen att ensidigt godkänna kostnader och fakturor, i många fall mot We Groups rekommendationer, i andra fall utan vår vetskap. Det har lett till att kostnader på mångmiljonbelopp som skulle ingå i entreprenörens åtagande har ersatts felaktigt av kommunen.
We Group har även uppmärksammat kommunen på att entreprenörerna är försenade, att entreprenörerna har fakturerat och fått betalt för avhjälpande av felaktigt utförda arbeten, att kostnader som inte ska belasta projektet har fakturerats och att byggentreprenören har mycket stora brister i sin tidredovisning. We Group har därför starkt uppmanat kommunen att kräva tillbaka ersättning och ställa krav på entreprenörerna. Kommunen har dock valt att inte ställa några skarpa krav mot entreprenörerna. Även här är det frågan om mångmiljonbelopp som försvunnit från projektet

Vilket ansvar har We Group för badhuset i Kiruna?

We Group har haft flera ansvarsområden under projektets gång. Till en början var vi generalkonsult och projekteringsledare för projektet. Vi var i detta skede ansvariga för projektering och planering av projektet. Den fasen gick enligt plan och blev färdig före utsatt datum. När entreprenörerna upphandlas och bygget drar igång påbörjas nästa fas och vår roll ändras, helt enligt plan, till en stödfunktion till kommunen. I detta skede är vårt ansvar att hjälpa kommunen med upphandlingar, bygg- och projektledning.

Med vetskapen om vår roll som stödfunktion är det naturligt att fråga sig:

Har We Group misslyckats i rollen som stödfunktion?

We Group har inte getts möjligheten att lyckas i rollen som stödfunktion.

Kommunen har ensidigt godkänt arbeten och kostnader från entreprenörerna och bortsett från våra uppmaningar, både när det gäller kostnader och framdriften av bygget.

Entreprenörerna har förstått detta och riktat information direkt till beställaren, vilket omöjliggjort vår granskning, eftersom vi aldrig fått del av informationen.

Entreprenörerna

Entreprenörerna brister löpande i framdrift av entreprenaderna, inköp och beredning, exempelvis i planering av arbetsmoment och tidplanering. Till det följer att entreprenörerna anmält mängder av ändrings- och tilläggsarbeten där We Group inte getts möjlighet att göra någon granskning av ändringar och tillägg från de största entreprenörerna. Entreprenörerna har också brustit i sin förståelse av bygghandlingar med över 100 avvikelser, vilket lett till felaktiga utföranden och framskjutning av projektet tidsmässigt, eftersom arbetena har behövt göras om. Från ett tidigt skede har entreprenörerna dessutom upprepade gånger bytt ut nyckelpersoner inom projektet, trots We Groups protester. Nyckelpersonerna har haft vitt skilda förutsättningar att utföra sitt arbete, vilket påverkat projektet mycket negativt.

Det har också förekommit bristfällig hantering av ID06; närmare 80 procent av lagstadgad arbetstidsregistrering som skulle skett saknas. Något ännu allvarligare är de graverande brister i en av entreprenörernas arbetsledning vilket bland annat resulterat i ett tragiskt dödsfall på bygget. Entreprenören hade inte försäkrat sig om att alla arbetstagare lämnat arbetsplatsen vid dagens slut. Någon arbetsledning fanns inte på plats. De utredningar som genomfördes efter dödsfallet visar att den avlidne tagit sig ned i ventilationskulverten ensam, utan verktyg eller annan utrustning nödvändig för att utföra arbete. Han hittades sedan död, lutandes mot en vägg. Entreprenören följde därmed varken arbetsmiljölagen, föreskrifter eller arbetsmiljöplan. We Group var byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U). Bas-U ansvarar för att entreprenörernas arbetsmiljöarbeten samordnas med varandra och för att arbetsmiljöplan finns på byggarbetsplatsen. Bas-U ansvarar inte för den enskilda entreprenörens arbetsmiljö utan det ansvaret ligger hos varje arbetsgivare som ansvarar för sina anställda och att arbetsmiljöreglerna följs.

Kommunen

Kommunen å sin sida har inte använt vår funktion eller följt processen på ett tillfredställande sätt. I vår roll som bygg- och projektledare var avsikten att vi skulle ha fullständig insyn i projektet. Vi påtalar vid flera tillfällen att viktig information mellan entreprenören och kommunen inte kommer till vår kännedom. Kommunen väljer dock att inte lyssna på oss och våra granskningar av löpande kostnader; felaktiga fakturor fortsätter att betalas av kommunen. Felaktigheter har skett i form av:

  • dubbelfaktureringar och felaktigt material
  • ofullständig tidredovisning
  • otillåtna material- och verktygskostnader
  • icke godkända ändringar av bygghandling
  • fakturerade garantiärenden

Utöver ovanstående punkter tillkommer kostnader som inte ska belasta projektet men som har fakturerats av entreprenörerna, vilket är minst sagt anmärkningsvärt.

Har We Group tjänat pengar på kostnadsutvecklingen?

Nej. We Group har inte på något sätt tjänat på kostnadsutvecklingen. We Group har jobbat mot fast arvode från starten på projektet 2017. Avsikten var att byggtiden skulle sträcka sig till årsskiftet 2021/2022. Däremot har projektet kostat oss tid och hälsa i form av utestående fakturor, utredningar, merarbete utan ersättning, kontakt med media, sjukskrivningar bland personalen, med mera.

Finns det något We Group kunde gjort annorlunda?

Med facit i hand: ja.
Vi borde insisterat ett byggstopp till kommunen efter att endast ett anbud inkommit.

För mediarelaterade frågor och förfrågningar, skriv till: press@wegroup.se