Pressmeddelande

Bemötande Kalla fakta – upphandling av vattenrutschbana Kiruna

Bemötande Kalla fakta upphandling av vattenrutschbana Kiruna

I ett nyhetsinslag om upphandlingen av vattenrutschbanan i Kirunas nya badhus har det framkommit oriktiga uppgifter, i vissa fall rena lögner, från TV4 och Kalla fakta-redaktionen. Bland annat framställs att We Group avbröt upphandlingen när det i själva verket var Kiruna kommun som gjorde det – på inrådan av advokat.

”Mille Örnmark tycks ha gynnat ekonomiska intressen som står honom själv nära. Det finns tydliga kopplingar mellan honom och Stockholmsföretaget. Han satt tidigare i bolagets styrelse. Senare kopplades man ihop med telefonnummer och adresser. Nu sitter Mille Örnmark tillsammans med Stockholmsföretagets chef i sex andra bolagsstyrelser. Bolaget har även en skuld till ett av Mille Örnmarks företag på 2,3 miljoner kronor.”

Det är korrekt att det finns en långfristig skuld på 2,3 miljoner kronor mellan ett företag där Mille Örnmark är delägare och det företag som i inslaget omnämns som ”Stockholmsföretaget”. Företaget ägde flera år tidigare ”Stockholmsföretaget”, därav skulden. Mille Örnmark satt inte i några bolagsstyrelser tillsammans med ”Stockholmsföretagets” chef under upphandlingen. We Group har hela tiden varit transparant med denna information.

Här slutar de korrekta uppgifterna i TV4:s inslag och i resterande delar har TV4 vinklat informationen för att få det att framstå som att Mille Örnmark personligen, alternativt We Group, hade en personlig vinning i att vattenrutschbanan köptes från ”Stockholmsföretaget”.

Kiruna kommun har haft höga miljö-, kvalitet- och effektivitetskrav på sitt nya badhus. I förfrågningsunderlaget för vattenrutschbanan, alltså det underlag som potentiella anbudsgivare tog del av, angavs därför följande krav:

”Kanor skall utföras i glasfiberarmerad plast, vinylester, med eventuella transparanta delar av akrylglas. Kompletterande flänsar för ut- och invändig anslutning till yttervägg samt avledning av regnvatten från byggnadens fasad i anslutning till rutschkanans start och landning skall ingå i leverans av kana. I offerten skall materialuppbyggnad klart framgå.

Vardera rutschkana skall avslutas med en landningsdel, så kallad aqua-catch, som skall ingå i leverans. Aqua-catcherna skall utföras försänkta i golv i landningsrummet. Erforderliga räcken/ handledare för tillträde till start- och landningsdel skall ingå i leverans. Handledare/ räcken skall utföras för att tåla miljön, dvs. aggressiv badmiljö, utföras av syrafast, rostfritt stål och inneha korrosivitetsklass C4. Materialet skall även klara 500µg trikloramin/m³ luft.”

I förfrågningsunderlaget föreskrevs ingen särskild tillverkare eller leverantör.

Två anbudsgivare inkom med anbud.

För vattenrutschbanor som uppfyller de krav som ställdes är den schweiziska tillverkaren Klarer sannolikt branschledande. Det så kallade ”Stockholmsföretaget” lämnade sitt anbud och erbjöd en vattenrutschbana från Klarer som uppfyllde kraven. I förfrågningsunderlaget angavs att anbudsgivaren skulle visa på ekonomisk stabilitet genom att hänvisa till utlåtande från Upplysningscentralen eller liknande med viss angiven kreditrating eller som alternativ ge en förklaring utifrån vilken det ansågs klarlagt att entreprenören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Entreprenören inkom med en förklaring och en garanti från tillverkaren Klarer som accepterades av projektledningen vid utvärderingen av anbudet. Några felaktigheter i anbudet noterades inte.

Den konkurrerande anbudsgivaren begärde överprövning av tilldelningen av kontraktet till ”Stockholmsföretaget”. Av förvaltningsrättens dom framkommer att de gör en annan bedömning än vad projektledningen för Nytt bad Kiruna gjort avseende den ekonomiska garanti som Stockholmsföretaget hänvisade till från sin leverantör. Förvaltningsrätten ansåg att garantin inte var tydlig nog eftersom Stockholmsföretaget enbart hänvisat till att leverantören Klarer ställer garanti om att fullfölja leveransen och inte vidare förklarat Klarers eller Stockholmsföretagets vidare förutsättningar. Samtidigt noterade förvaltningsrätten att det fanns oklarheter i Stockholmsföretagets anbud avseende vilken produktgaranti företaget erbjöd i sitt anbud och om det svarade upp mot upphandlingens krav på materialgaranti för vattenrutschbanorna om 10 år. Av dessa skäl underkände förvaltningsrätten anbudet och förordnade ”att upphandlingen får avslutas för sedan rättelse skett på sätt att utvärderingen görs om”. Förvaltningsrätten uttalade inget vidare om hur utvärderingen skulle ske.

Ny utvärdering genomförde i enlighet med förvaltningsrättens dom. När den nya utvärderingen genomförts kunde konstateras att inte heller den konkurrerande anbudsgivaren uppfyllde samtliga krav i upphandlingen. We Group valde då att ta in ett utlåtande från en extern juridisk rådgivare, Front advokater. Av Front advokaters utlåtande framgår att eftersom ingen anbudsgivare uppfyllde kraven fanns inga giltiga anbud. Upphandlingen behövde därför avbrytas.

All information om hur upphandlingarna skett har funnits tillgänglig för TV4 innan de släppte sina inslag. Trots att TV4 har haft tillgång till all information om hur upphandlingen hanterats från kommunens sida har informationen utelämnats i TV4:s inslag. Agerandet måste anses som mycket osakligt och närmast avsett att utpeka We Group som tvivelaktig i agerande utan koppling till vad som rent faktiskt skett.

För att inte produktionen i projektet skulle avstanna gavs istället arbetet med vattenrutschbanan till en av projektets största entreprenörer Caverion, som en tilläggsbeställning. Caverion övertog då det ekonomiska ansvaret och garantin, i enlighet med deras avtal med kommunen. Caverion hade då varit upphandlade i projektet sedan sommaren 2019. Projektledningen, med deltagare från både We Group och kommunen, var transparant med de redan upphandlade entreprenörerna varför upphandlingen beställdes från Caverion, istället för som separat upphandling. Domen var samtidigt allmänt tillgänglig och Mille Örnmark informerade personligen Caverions projektchef Johan Berglund om utgången av domen.

Det är i sig riktigt att Mille Örnmark NU sitter i andra bolagsstyrelser som nuvarande ägaren av ”Stockholmsföretaget” – men det är först under 2022 som det sker. Således satt Mille Örnmark inte i samma styrelser som ägaren av ”Stockholmsföretaget” under upphandlingsförfarandet.

Varken Mille Örnmark eller We Group har överhuvudtaget gynnats ekonomiskt av affären utan tvärtom har strävan från We Group sida varit att hålla produktionen igång för att projektet inte skulle drabbas av merkostnader.

Projektets generalkonsult Mille Örnmark ville enligt våra uppgifter först att kommunen skulle köpa vattenrutschbanan direkt från ett företag i Stockholm.”

Mille Örnmark har inte haft någon personlig önskan om hur inköpen skulle gå till. Det var kommunen, alltså beställaren som önskade en vattenrutschbana av den schweiziska tillverkaren Klarer. We Group avrådde mot att ange en särskild tillverkare i upphandlingsunderlagen eftersom detta bara ska ske i undantagsfall, exempelvis när det bara finns en tillverkare som kan tillhandahålla den kvalitet som efterfrågas eller för att exemplifiera vilken produkt som efterfrågas. Upphandlingslagstiftningen ställer nämligen krav på neutralitet i förhållande till en viss tillverkare eller produkt för att inte snedvrida konkurrensen.

Det är en lögn att Mille Örnmark haft ett intresse av att kringgå offentlig upphandling och ett påstående som TV4 inte heller kunnat presentera någon bevisning för.

”Förvaltningsrätten stoppade affären då man ansåg att bolaget inte var tillräckligt ekonomiskt stabilt.”

Den konkurrerande anbudsgivaren begärde överprövning av tilldelningen av kontraktet till ”Stockholmsföretaget”. Av förvaltningsrättens dom framkommer att de gör en annan bedömning än vad projektledning för Nytt bad Kiruna gjort avseende den ekonomiska garanti som Stockholmsföretaget hänvisade till från sin leverantör. Förvaltningsrätten ansåg att garantin inte var tydlig nog eftersom Stockholmsföretaget enbart hänvisat till att leverantören Klarer ställer garanti om att fullfölja leveransen och inte vidare förklarat Klarers eller Stockholmsföretagets vidare förutsättningar. Samtidigt noterade förvaltningsrätten att det fanns oklarheter i Stockholmsföretagets anbud avseende vilken produktgaranti företaget erbjöd i sitt anbud och om det svarade upp mot upphandlingens krav på materialgaranti för vattenrutschbanorna om 10 år. Av dessa skäl underkände förvaltningsrätten anbudet och förordnade att upphandlingen får avslutas för sedan rättelse skett på sätt att utvärderingen görs om. Förvaltningsrätten uttalade inget vidare om hur utvärderingen skulle ske.

”Då meddelade Mille Örnmark plötsligt att man återkallade upphandlingen och istället övertalades en av byggets entreprenörer – Caverion – att köpa vattenrutschbanan – och då från stockholmsföretaget.”

Caverion övertygades inte att köpa vattenrutschbana från specifik tillverkare. I dialog mellan projektledningen och Caverion åtog sig Caverion arbetet med vattenrutschbanan som en tilläggsbeställning som del av redan upphandlad vattenreningsentreprenad. ”Stockholmsföretaget” är ensam i Sverige med att erbjuda vattenrutschbanor med de kvaliteter kommunen önskade. Caverion hade dock möjlighet att handla från exempelvis andra företag på den europeiska marknaden.

Det är korrekt att Mille Örnmark meddelade att upphandlingen avbröts eftersom arbete med upphandlingar var del av hans arbetsuppgifter. Men Mille Örnmark beslutade inte att upphandlingen skulle avbrytas, vilket man kan förledas att tro av TV4:s inslag. Det gjorde Kiruna kommun genom Kirunabostäder. Vidare har TV4 har valt att utelämna att beslutet togs eftersom ingen anbudsgivare uppfyllde kraven i upphandlingen och i enlighet med utlåtandet från den juridiska rådgivaren Front advokater.

”Kalla fakta-reporter: Fick ni beskrivet för er den bakgrund som finns med en upphandling som underkändes? Martin Saadio, Caverion: Nej, det är helt nytt för mig.

We Group kan inte uttala sig om hur den interna kommunikationen i frågan sett ut hos Caverion. Frågan handlades av Martin Saadios kollega Johan Berglund, projektchef. Johan Berglund såg inga problem med att upphandla från ”Stockholmsföretaget”. Johan Berglund hade därutöver god kännedom om projektet även av den anledningen att han är svärson till Stefan Sandklint som var projektledare på Kirunabostäder när både vattenrening och vattenrutschbana handlades upp.

”Johan Bergstad, kommundirektör: ”Det här är ingenting som har kommit fram tidigare, utan det är du som kommer med den informationen. Vi har inte haft bra koll, det är ingenting att hyckla med.”

Johan Bergstad var inte kommundirektör när upphandlingen skedde. We Group kan inte uttala sig om hur den interna kommunikationen hos kommunen sett ut i frågan. Information gavs till projektet styrgrupp, som leds av kommunen, att Mille Örnmark tidigare ägt ”Stockholmsföretaget”.

”I den ursprungliga upphandlingen skulle vattenrutschbanan kosta 10.3 miljoner. När vi nu hittar fakturan efter alla turer så har beloppet kirunaborna får betala stigit med ytterligare drygt en miljon.”

I anbudet från ”Stockholmsföretaget” 2019 är anbudssumman på vattenrutschbanan ca 10 350 000 kronor. Caverion gavs i uppdrag att utföra arbete med vattenrutschbana efter att den separata upphandlingen hade avbrutits. I Caverions offert från 2021 är kostnaden 11 380 000 kronor. Varför kostnaden ökat med drygt en miljon kronor kan We Group inte svara på då Caverion skötte upphandlingen. Caverions offert presenterades av kommunen.

Det We Group kan konstatera är att specifikationerna mellan ”Stockholmsföretagets” anbud och Caverions offert är närmast identiska. Skillnaden är att ”Stockholmsföretaget” specificerar kostnaden på varje enskild post i vad som inkluderas i leveransen. Det gör inte Caverion. Det hade varit intressant att veta varför offerternas pris skiljer sig och man kan fråga sig varför Kalla fakta-reportern inte ställer frågor om den saken till Martin Saadio på Caverion.

Vår reflektion

Återigen visar TV4 och Kalla fakta att de inte bryr sig om att ta reda på faktiska omständigheter i sina granskningar. Det är oerhört anmärkningsvärt av en redaktion som arbetar med granskande journalistik.

För medierelaterade frågor och förfrågningar, skriv till: press@wegroup.se