Trikloramin är en aggressiv och skadlig gas som kan bildas i badvattnet genom en reaktion mellan klor och kväveföreningar

Kraftig omrörning av vattnet frigör gasen snabbare och aktiviteter som innebär mycket plaskande kan därför leda till högre trikloraminhalter i luften. Även hög avdunstning från bassängytan leder till högre trikloraminhalter i luften, vilket gör att det är viktigt att lufttemperatur och luftfuktighet hålls på nivåer som minimerar avdunstningen.

Långtidsexponering tros kunna leda till bland annat astma och andra lungproblem och har blivit ett mer och mer uppmärksammat problem i Sveriges simhallar och badanläggningar. Studier antyder att en trikloraminhalt på 490 μg/m³ i luften ger mätbara effekter på lungorna

Svenska riktvärden saknas idag för trikloraminhalt i bassängrumsluft men baserat på vetenskapliga studier och riktvärden i andra länder rekommenderar vi att förbättringsåtgärder skall utföras om halter över 200 μg/m³ uppmäts samt att halter över 400 μg/m³ skall ses som ett hälsomässigt gränsvärde som inte skall överskridas.

Folkhälsomyndigheten kom under vintern 2019 med information om att ett svenskt riktvärde på 200 μg/m³ kommer att införas under 2020

När detta gränsvärde för trikloramin införs innebär det att du som arbetsgivare på badanläggningen blir skyldig att ha koll på halten trikloramin i luften på ditt bad.

Wegroup är ett av få företag som utför trikloraminmätningar i luft. Vi planerar och utför mätningen och analyserar sedan proverna i laboratorium. Du får en tydlig rapport med resultat, tolkningar och eventuella åtgärdsförslag. Utöver trikloraminhalt kontrollerar vi också CO2-halt, temperatur och relativ luftfuktighet. Själva mätningen pågår under 2 timmar.

När du anlitar We Group för att utföra trikloraminmätning på ditt badhus får du inte bara tillgång till vår långa erfarenhet utan även den forskning vi själva bedrivit inom emissionen mellan material och människor samt desinfektion och rening på spa- och badanläggningar. Vi har varit en av de drivande krafterna i framtagandet av många gränsvärden som används runt om i världen.