Vattenanalys

Badvattenkemi är komplext eftersom det är många faktorer som påverkar, reagerar och samverkar i vattnet. Parametrar som påverkar är bland annat alkalinitet, pH och temperatur, som redan vid små förändringar kan göra vattnet obrukbart. Utfällningar och bakterietillväxt är två exempel på det. Klor som oftast används i badvatten för desinfektion har optimal bakteriehämmande effekt vid ett visst pH, men eftersom klor är mycket reaktivt sker även reaktioner med andra ämnen och föroreningar i vattnet.

När dessa reaktioner inträffar så bildas bundet klor, som dels minskar desinfektionseffekten men som också innebär en förhöjd koncentration av hälsoskadliga föreningar som t.ex. trikloramin och trihalometaner.

Vi är opartiska konsulter i val av teknik och metod som ger dig en djupgående inblick i behovet för vattenreningen. Med oss får du kompetens och erfarenhet av att designa och konstruera vattenreningsanläggningar för en god vattenkvalitet.

Provtagning

Prover tas på cirka 30 cm djup. Bakterieproverna tas i en ”svepande” rörelse för att undvika att hudbakterier skall kontaminera provet. De kemiska proverna tas i enlighet med rutiner för provtagning av badvatten i limniska miljöer, d.v.s. att provflaskan förs med öppningen rakt mot vattenytan.

Vi hjälper dig sedan att tolka analyssvaren och ge kvalitativa lösningar för att öka vattenkvaliteten på badet. Du får en skriftlig rapport med insamlad data och förslag till åtgärder.