Trikloramin

We Group hjälper dig med trikloraminanalys på badhuset!

Nya riktvärden från 27 januari 2021

Trikloramin – nu inte över 0,2 mg/m3 inomhusluft på baden!

I januari 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att fastslå, det sedan hösten 2020 föreslagna, riktvärdet på max 0,2 mg trikloramin/m3 inomhusluft.

Detta innebär att verksamhetsutövaren på badet nu ska anpassa egenkontroll till den aktuella verksamheten och dokumentera rutiner för bland annat övervakning av luftkvaliteten på inomhusbad. Trikloramin ska provtas vid risk för eller indikationer på förhöjda trikloraminhalter.

Trikloramin ska även provtas i nyöppnade anläggningar, och efter ombyggnationer eller andra större förändringar i verksamheten som kan påverka luftkvaliteten.

Om badets provresultat avviker från riktvärdet på max 0,2 mg Trikloramin/m3 inomhusluft ska verksamhetsutövaren ta reda på orsakerna och vidta åtgärder. I många fall kan det vara nödvändigt att ta ett omprov.

Boka besök för provtagning

Provtagning Trikloramin

We Groups experter planerar och utför mätningen på badet och analyserar sedan proverna i laboratorium.

När du anlitar We Group för att utföra en trikloraminmätning på ditt badhus får du inte bara tillgång till vår långa erfarenhet
utan även den forskning vi bedrivit inom emissionen mellan material och människor samt desinfektion och rening på spa- och badanläggningar.

Boka besök för provtagning

Trikloramin – en biprodukt som kommer från klor.

Har du problem med sjukskriven personal med oförklarliga åkommor som eksem och andningssvårigheter? Har du dessutom en doft av klor inne på badet?

En trolig orsak är ”Trikloramin” – en biprodukt som kommer från klor. I badanläggningen påverkas inomhusluften av emissioner från både material och människor samt effektiviteten hos ventilation och desinfektionsbiprodukter. Trikloramin är en direkt hälsofarlig gas för både konstruktion och människor och kan vara en indikator på problem med både vattenrening och ventilation. Därför analyserar vi både luftkvalitet och vattenkvalitet på anläggningen.

Du får inte bara tillgång till vår långa erfarenhet utan även den forskning vi själva bedrivit inom emissionen mellan material och människor samt desinfektion och rening på spa- och badanläggningar. Vi har varit en av de drivande krafterna i framtagandet av många gränsvärden som används runt om i världen.

Om Trikloramin på badhus.

När kväveinnehållande föroreningar i vattnet från till exempel svett och urin reagerar med klor bildas kloraminer i form av monokloramin, dikloramin och trikloramin som tillsammans utgör merparten av det bundna kloret. Av kloraminerna är det främst trikloramin som förknippas med hälsoproblem i bassängbad.

Trikloramin är flyktigt och avdunstar lätt från vatten till luft och står för den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad. Det är väl dokumenterat att höga halter av trikloramin i luft ger upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon. För personer med astma kan trikloramin bidra till att symtomen förvärras. Det finns studier som visar att barn med konstaterad allergi som ofta badar i badhus har en ökad förekomst av astma, medan andra studier inte kunnat påvisa något sådant samband.

Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat ett referensvärde på 0,5 mg/m3 för trikloramin i luft, baserat på mätning vid bassängkant. I senare studier har dock hälsoeffekter påvisats vid lufthalter ner mot 0,3 mg/m3, det vill säga under WHO:s referensvärde.

Halten av trikloramin i luften beror på många olika faktorer och påverkas både av mängden kloraminer som bildas i vattnet, hur mycket trikloramin som avgår till luften, och hur den där späds ut och transporteras bort.

Det bildas mer kloraminer i vattnet vid höga halter av kväveinnehållande föroreningar och hög halt av fritt klor, höga vattentemperaturer och lågt pH-värde. Många badande och mycket vattenrörelser, vattenrutschkanor, vågor eller fontäner gör att mer trikloramin avgår från vattnet till luften.

Rumsvolymen och ventilationens utformning och funktion påverkar i vilken grad som trikloramin i luften kan spädas ut och föras bort.

Du kan läsa mer kring vad som gäller i publikationen ”Vägledning om bassängbad” som tillsammans med ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad” utgör ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Hur är luftkvaliteten på ditt badhus?

Regelbundna mätningar krävs för att bevaka halterna av Trikloramin.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och klicka på skicka så kontaktar vi dig!