Statusbedömning

We Group har genomfört över 100 statusbedömningar på badanläggningar runtomkring i Sverige

Statusbedömning

En normal livslängd på ett bad är upp till 30-40 år utan några större ingrepp. Därefter sker ett gradvis förfall som är oundvikligt. Kombinationen av ett tropiskt klimat och stora bassänger leder över tid till problem för betong, trä, metaller, maskiner och i värsta fall även människor. Att hålla dig uppdaterad om ditt bads status är ett säkert sätt att eliminera risker innan de blir kritiska. Både för anläggningens framtid och för att säkerställa så att människors hälsa inte äventyras.

Vi är opartiska konsulter både vad gäller teknik och metod och kan ge dig en exakt bild av anläggningens hälsotillstånd och kvarstående livslängd. Kunskap som gör det enklare att fatta väl underbyggda beslut om framtida investeringar för att bevara och utveckla badet. Vi levererar en slutprodukt som belyser behov, åtgärden för problemlösning och kostnader för genomförande.

Statusinventering

Vi kartlägger din anläggnings status med en kombination av visuella kontroller, vissa förstörande provningsmetoder tillsammans med en granskning av ritningar och dokumentation. Exempel på brister fotograferas och dokumenteras i rapportform med åtgärden och med en uppskattning av kostnaderna baserad på marknad ochvår erfarenhet.

Betongprovning

Behöver din anläggning en fördjupad inventering, genomförs betongprovning. Det ger bättre säkerhet för att bedöma betongkonstruktionens tillstånd och kvalitet. Betongprovningen inkluderar kontroll av karbonatisering, täckskikt och analys av kloridhalt i betongen.

Resultatet av inventeringen och betongprovningen analyseras sedan och leder till lämpliga åtgärder, rangordnade efter en lämplig ordningsföljd. En bedömning som omfattar det mest akuta och det som potentiellt kan innebära stora risker framöver.