Renovera badhus och simhall

Du är inte ensam om att behöva renovera badhuset eller simhallen. Det är en fråga som många beslutsfattare står inför runt om i Sverige. Merparten av badhusen och simhallarna byggdes under 1950-, 1960-, och 1970-talet och många har sett bättre dagar. Men även nyare badhus kan ha stora problem.

Jag vill bli kontaktadJag vill läsa mer

Skäl att renovera badhus och simhall

Skälen till renovering kan vara många. Det kan röra sig om synliga fel, till exempel läckage, missfärgningar, kakelsläpp och korrosion. Dessa fel kan vara symtom på allvarliga fel som måste åtgärdas.

Det kan också vara så att den tekniska livslängden på installationer löpt ut, att badhuset förbrukar mer energi än vad som är rimligt, eller att det kommit nya myndighetskrav.

Det förekommer också att en till- och ombyggnation sker i samband med renovering. Projektet blir då ett fullskaligt ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad).

Renovera utomhusbad

Utöver badhus och simhallar finns det ungefär 150 utomhusbad i Sverige. Många är anlagda för längesedan och är nu i behov av omfattande renoveringar. Dessutom är många från början byggda med otillräcklig eller felaktig vattenrening. Att renovera ett nedgånget utomhusbad är ett resurseffektivt sätt att skapa mer glädje och folkhälsa för invånarna. Inte minst för barn och ungdomar.

Renovera badhus och simhall – fem vanliga skäl

Synliga fel på badhuset

Vanligt är att man rent okulärt upptäcker att något inte står rätt till. Det kan till exempel handla om kakelsläpp i bassängen eller något form av läckage. Bland de mer allvarliga felen finns missfärgningar i betongen och i värsta fall betong som vittrat sönder där den underliggande armeringen är helt blottad. Koldioxid tränger med tiden in i betongen som tillsammans med klorider leder till att armeringen börjar rosta, vilket i sin tur leder till spjälkning och att betongen går sönder. Med tiden leder de här skadorna till kostsamma åtgärder. Därför är det viktigt att ta itu med dem i god tid.

Dålig vattenrening och gammal teknik

Teknik blir till slut gammal och daterad. Samtidigt kan påfrestningen på anläggningen ökat avsevärt sedan den byggdes, till exempel genom fler besökare och fler attraktioner och funktioner. Gammal och daterad teknik kan leda till driftstopp och onödigt manuellt arbete. Reservdelar kan vara svårt att få tag på. Framförallt kan gamla installationer leda till dålig vatten- och luftkvalitet som påverkar personal och besökare negativt.

Lagstiftning och normer i badhus

Nya direktiv och ny lagstiftning kommer löpande. Ett exempel är när man 2021 skärpte gränsvärdet för desinfektionsbiprodukten trikloramin. Att reducera halten av trikloramin kan innebära renovering av vattenrening och ventilation. Många normer och förväntningar i samhället har förändrats sedan många badhus byggdes. Inte minst när det kommer till tillgänglighet och anpassning för människor med funktionshinder. Att öka tillgängligheten innebär ofta om- eller tillbyggnation. Ett annat aktuellt exempel är EU:s dricksvattendirektiv. Sedan 1 mars 2024 har vi en ny lagstiftning vilket kommer leda till skärpta krav vad gäller installationer som rör vattenhantering, för att minska risken för legionellautbrott.

Energibesparing i badhus

Vattenrening och ventilation är de system som drar mest energi i ett badhus. Att uppdatera dessa system kan därför få stor positiv inverkan på driftkostnaden. Undersökningar visar att energibesparing i badhus kan vara uppemot 30 procent.

Dålig konvertering av utebad till innebad

Ett typexempel på dålig ombyggnation är utebad som konverterats till innebad. Dessa projekt är ofta kantade av genvägar utan hänsyn till rätt material, ventilation, med mera. Vi har varit delaktiga i flera renoveringar av bristfälliga konverteringar.


Några av våra badrenoveringar


Nolhaga parkbad i Alingsås

Nolhaga parkbad i Alingsås är ett stort bad- och idrottskomplex, mitt i en grönskande parkmiljö, uppfört i slutet av 1960-talet. Badet var i behov av omfattande renoveringar, men också till- och ombyggnation. Vi hade ansvar för arkitektur och sakkunnighet. Utmaningen var att ur ett arkitektoniskt perspektiv skapa en tydligare förankring till parkmiljön. Men också att utveckla badet med nya funktioner, exempelvis café med uteservering, familjebad, relaxavdelning och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum.

Lunnevibadet i Grästorp

Lunnevibadet i Grästorp är ett enkelt och ändamålsenligt bad med fokus på simundervisning och motionssimning. Tidigare var det ett renodlat utomhusbad med under 2000-talet fick badet tak och väggar. Tio år senare visade badet tecken på tekniska brister, på grund av slitage och felkonstruktioner. Renoveringen omfattade bland annat nya tät- och ytskikt, förbättrad vattenrening, ventilation och värme.

Kungabergsbadet i Fritsla

Lunnevibadet i Grästorp är ett enkelt och ändamålsenligt bad med fokus på simundervisning och motionssimning. Tidigare var det ett renodlat utomhusbad med under 2000-talet fick badet tak och väggar. Tio år senare visade badet tecken på tekniska brister, på grund av slitage och felkonstruktioner. Renoveringen omfattade bland annat nya tät- och ytskikt, förbättrad vattenrening, ventilation och värme.

We Group, Nolhaga Parkbad exteriör
Nolhaga parkbad i Alingsås efter renovering och tillbyggnad.
We Group Lunnevibadet Grästorp 2
Funktionellt och ändamålsenligt på Lunnevibadet efter renovering.
We Group Kungabergsbadet Fritsla 13
Kungabergsbadet är ett utomhusbad som fick ett rejält ansiktslyft av oss.

"Vi valde att anlita We Group för att få expertis in i badprojektet. Vi behövde hjälp med vad och hur vi skulle bygga det nya utebadet. Det har verkligen gått oerhört fort. Vi har tillsammans med We Group lyckats göra det som alla sa var omöjligt – att ha badet klart till sommarlovets start den 10 juni."

Thomas Poddig, Projektledare Marks kommun

Badhusrenovering – vår arbetsprocess

Provtagning och analys

För att få svar på frågan om man bör renovera badhuset, hur omfattande en eventuell renovering ska vara och vad som bör prioriteras måste man ha kunskap om nuläget.

I varje badhusrenovering går vi in med all vår samlade erfarenhet – men med en förutsättningslös attityd.

Rapport

Provtagning och analys leder fram till en rapport där vi presenterar fel och brister och vad de innebär för anläggningen och verksamheten.

Rapporten kan påverka din bild av anläggningen, därför kan prioriteringar och frågeställningar om badhuset ändras. Initialt har du kanske varit inriktad på att anläggningens energiförbrukning är en svag punkt. Efter provtagning och analys kanske det visar sig att det finns läckage och dålig luftkvalitet. Dessa områden kan då få högre prioritet och projektet kan ta en annan riktning.

Rapporten utgör även ett beslutsunderlag för det politiska arbetet.

Programförslag

När eventuella frågetecken rätats ut och man vet vad man vill göra är det dags för nästa steg. Vi utformar ett programförslag som innehåller ekonomiska kalkyler, visualiseringar över projektet och de renoveringsarbeten som är nödvändiga och de som är tänkbara tillägg.

Förfrågningsunderlag och entreprenad

Efter att programförslaget bestämts och eventuella ändringar och korrigeringar gjorts, utarbetas ett förfrågningsunderlag.

Ett förfrågningsunderlag är en utveckling av programförslaget och innehåller alla nödvändiga uppgifter för att en byggare ska kunna veta omfattningen av projektet. Variation kan återfinnas i innehåller av förfrågningsunderlaget. Det viktiga här är att tydliggöra och informera den kommande entreprenaden om tekniska förutsättningar och önskvärda funktioner för projektet.

Med förfrågningsunderlaget färdigt kan entreprenadfasen påbörjas. I entreprenadfasen kan vi bistå med sakkunnighet och projektledning för en trygg och säker framdrift.

Välkommen att renovera bad med oss!

Allt börjar med provtagning och analys av följande:

  • Trikloramin
  • Vattenrening
  • Luftkvalitet
  • Energiförbrukning
  • Betongstatus i bassäng
  • PCB
  • Tillgänglighet
  • Brandskydd
  • Fuktskydd
  • Okulär statusbedömning av anläggningen

Exakt vad som ingår kan variera från fall till fall. Det beror bland annat på typ av anläggning, din kännedom om anläggningen och vilka delar som åtgärdats i närtid.

Läs mer om våra övriga projekt


Artiklar om badhus och simhallar


Senaste artiklar från Badhusbloggen

Se alla projekt